കേരള ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രെസ്സ്

സുഹൃത്തുക്കളെ,

കേരളത്തിലെ ചരിത്ര സ്നേഹികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ "കേരള ഹിസ്റ്ററി കോണ്‍ഗ്രെസ്സ്"  യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു.  ഇക്കഴിഞ്ഞ, നവംബര്‍ 29, 2013 ന് പ്രെസ്സ് ക്ലബ്ബ് ഹാളില്‍ വച്ച് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരന്‍ പ്രൊഫ. കെ. എന്‍.പണിക്കര്‍ ഈ വിവരം വിളംബരം ചെയ്തു.  Reg.No. TVM/TC/1332/2013  എന്ന നമ്പറില്‍   12.11.2013 നാണ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലഭിച്ചത്.

Padmanabhaswamy and Saarangapani Temples

  • Posted on: 14 October 2015
  • By: Sree

Kumbakonam in TamilNadu is famous for the number of temples; there are more than 40 of them within the limits of a small town.  Sarangapani temple is the most notable and admired with its big stupa.  This is a Vishnu temple; however, the interest lies in the similarity very evident between this and the Sri Padmanabhaswamy temple in Trivandrum.